บิคซ์ เพอร์ฟอร์แมน (Bickz Performance 2-2 Brown Mesh Lining)